انسیس فلوئنت | معرفی 

نرم افزار Ansys-Fluent یکی از نرم افزارهای تخصصی رشتة مکانیک و گرایش سیالات است که برای تحلیل های

ســیالاتی و انتقال حرارت درون هندسه های مختلف، از آن استفاده می شود. ansys fluent بر پایة علم دینامیـــک

سیالات محاسباتی (CFD)  انسیس فلوئنت قطعاً یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیلی رشتة مکانیک است و نسـبت به

سایر نرم افزارهای تحلیلی، دارای سابقه و همچنین مزیت های بالاتری می باشد. با استفاده از این نـرم افزار می

توان شبیه سازی ها را در حوزه های زیر انجام داد :

– آشفتگی جریان های مختلف را با مدل های متعدد آشفتگی

– انتقال حرارت های دو بعدی و سه بعدی را با مدل های متعدد تشعشع (به همراه تشعشع خورشیدی)

– هرگونه تغییر فاز را اعم از تبخیر، میعان، انجماد و ذوب در هندسه های مختلف

– شبیه سازی احتراق

– تحلیل مستقل از زمان (steady) و مرتبط با زمان (Transient) انتقال حرارت و دینامیک جریان های آرام و آشـفته

و فراصــوت درهندسه های محصور و غیر محصور

خانة مکانیک, برگزارکنندة دوره های تخصصی نرم افزار انسیس فلوئنت به صورت کاملاً کاربردی و متناسب با پروژه ها

و نیازمندی های دانشجویان و صنعتگران گرامی می باشد.

سر فصل نرم افزار انسیس فلوئنت Ansys Fluent 

1- آشنایی با محیط Workbench و آموزش طراحی و مدلسازی هندسه های مختلف با استفاده از نرم افزار DesignModeler

(آشنایی با ایجاد اشکال ساده، حجم دادن ها، تعریف قید ها و انواع تغییرات در اشکال هندسی)

2- آموزش شبکه بندی هندسه های پیچیده با بهترین نرم افزار شبکه بندی موجود ICEM CFD

– تعریف part ها و نوع مرزهای جریان و سیال های متعدد درون هندسه

– ایجاد block و تفکیک آن برای ایجاد یک شبکه بندی با کیفیت

– ایجاد شبکه بندی و ارزیابی کیفیت مش و خروجی گرفتن برای نرم افزار Fluent

3- آموزش تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده از نرم افزار Ansys-Fluent

– مبانی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و آموزش مبانی تئوری برای پروژه های دانشجویان و صنعتگران

– تعریف شرایط زمانی جریان و حلگرها (solver)

– انتخاب مناسب ترین مدل آشفتگی و تشعشع

– تعریف دقیق شرایط مرزی (boundary conditions) و شرایط اولیه (initial conditions)

– تعریف دقیق شرایط تحلیل (Solution)

– ارزیابی همگرایی حل و شبکه بندی نزدیک دیواره برای دستیابی به دقیق ترین تحلیل ها

– اخذ انواع نتایج اعم از کانتورهای سرعت، آشفتگی، شارهای جرمی و حرارتی، فشار، دما و … و شیوه اخذ گزارش و

انیمیشن جریان با استفاده از نرم افزار CFD-Post

– آموزش مدلسازی های مربوط به جریان های چندفازی (Multiphase)، برهم کنش ها و اضمحلال فازهای پراکنده (DPM)،

مدلسازی های مربوط به احتراق (Species)، محیط های متخلخل (Porous Media) و . . . که صرفاً متناسب با نیازمندی های

دانشجویان و صنعتگران محترم در مجموعة خانه مکانیک آموزش داده می شود.

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید .