محیط Sketch سالیدورک | بالا بردن سرعت طراحی در محیط ترسیمات sketch

سرعت بالا یا مناسب طراحی در نرم افزار طراحی و مهندسی سالیدورک جزو یکی

از پارامتر های مهم طراحی محسوب می شود .

علاوه بر استفاده کردن از کلیدهای میانبر  جهت سهولت و افزایش سرعت طراحی

به سه تکنیک در اینجا اشاره خواهیم کرد .

تکنیک اول بالا بردن سرعت طراحی استفاده کردن :

استفاده کردن از گزینه Auto Rotate View Normal to Sketch Plane on sketch creation and sketch edit

همانطور که میدانیم هنگامی که قصد طراحی برای گام اول در محیط ترسیمات دوبعدی در سالیدورک را اگر داشته باشیم , زمانی که Plane مورد نظرمان را انتخاب

میکنیم و آن را وارد محیط ترسیمات دو بعدی میکنیم View مورد نظر در آن صفحه به صورت اتوماتیک در حالت Normal یا عمود قرار خواهد می گیرد . حتما دقت

کنید یا آن را تجربه کنید . اما زمانی که میخواهیم بعد از آن داخل صفحات یا وجوه دیگری ترسیمه را طراحی کنیم به هیچ وجه صفحه مورد نظر حرکتی نخواهد

داشت وبایستی توسط view orientation نمای مورد نظرمان را به صورت عمود در آوریم .

برای اینکه این عملیات برای انتخاب هر صفحه یا وجهی به صورت اتوماتیک شود بایستی ابتدا به قسمت Option نرم افزار برویم . در قسمت System Option وارد

محیط Sketch می شویم و اولین گزینه در این قسمت را کلیک می کنیم . مطابق تصویر زیر ؛ فیلم آموزش این تکنیک در انتهای این پست گذاشته شده است آن

مشاهده کنید و نظر خود را در صورت امکان با ما در میان بگذارید .

محیط sketch سالیدورک

تکنیک دوم : استفاده از گزینه Enable on screen numeric input on entity creation : 

برای اینکه ترسیمه شما در حین طراحی هر پارامتر در محیط Sketch سالیدورک اندازه مشخصی به صورت خودکار به خود بگیرد از این گزینه می توان استفاده نمود

. لازم به تذکر می باشد که بعد از اینکه این گزینه را انتخاب و Ok نمودید اندازه ای روی پارامتر شما { به عنوان مثال دایره ای که ترسیم نمودید } قرار نمی گیرد .

ولی چنانچه اندازه گیری را پس از آن انجام دهید همان اندازه ای را که مشخص کردید نشان می دهد .

محیط Sketch سالیدورک

تکنیک سوم : استفاده از گزینه Craete dimension only when value is entered

برای اینکه پارامتری که در حال طراحی آن هستید در زمان طراحی سریع تر اندازه بگیرد و همچنین بعد از ترسیم کردن آن اندازه ای که مورد نظرتان بوده است روی

آن قرار گیرد و مشاهده شود از این تکنیک استفاده می شود . بدین صورت که با استفاده از این تکنیک به صورت اتوماتیک روی پارامتری که در حال طراحی هستید

هم اندازه وارد می کنید و هم همان اندازه را مشاهد خواهید کرد .

محیط sketch سالیدورک