نرم افزار سالیدورک | سالیدورک پیشرفته

آموزش مدل سازی سطح زیرین بطری نوشابه کوکا کولا با نرم افزار سالیدورک | سالیدورک پیشرفته

سالیدورک

شما با آموزش گام به گام مدل سازی این قطعه یا مدل در این قسمت آشنا خواهید .

در مرحله اول لازم است بدانید که مدل سازی در سطح پیشرفته صورت گرفته است و از محیط Surface برای مدل سازی استفاده شده است .

گام اول : وارد شدن به محیط نرم افزار SolidWorks و انتخاب صفحه ای از نمودار درختی به موازات قطعه 

برای انتخاب صفحه مورد نظر به موازات قطعه می توانیم هم صفحه Right Plane و همچنین Front Plane را انتخاب کنیم .

صفحه Front را به عنوان نمونه مناسب انتخاب میکنیم و وارد محیط Sketch یا ترسیمات دو بعدی می شویم .

در این محیط نصف ظرف خام مورد نظر را به صورت یک ترسیمه باز با ابعادی که مشاهده می کنید ترسیم می کنیم .

سالیدورک

سالیدورک

سالیدورک

سالیدورک

سالیدورک

گام دوم : استفاده از فرمان Revolve در محیط Surface 

در این مرحله ترسیمه مورد نظر را با استفاده از فرمان Revolve به اندازه 360 درجه دوران می دهیم و بدنه اصلی مدل یا قسمت خام ظرف نوشابه را طراحی میکنیم .

مطابق شکل زیر ؛

سالیدورک

استفاده از فرمان Revolve :

سالیدورک

گام سوم : طراحی منحنی در صفحه به موازت مدل که تماما آن را از سمت راست و پایین قطع کند 

این منحنی همان قسمتی است که بایستی با ظرف تداخل کند و قسمت های قوس زیر ظرف را ایجاد کند .

منحنی را در صفحه Front طبق اندازه های زیر یا اندازه ای که مد نظر دارید ترسیم کنید .

سالیدورک

ترسیم منحنی با استفاده از فرمان tree point arc

سالیدورک

گام چهارم : ایجاد صفحه ای عمود بر منحنی مور نظر برای ترسیم فرمی که روی این منحنی بایستی جاروب شود ؛ 

برای اینکه ایجاد صفحه عمود کنیم بایستی از محیط ترسیمه دوبعدی که قوس مورد نظرمان را ترسیم کردیم خارج شویم .

بعد با استفاده از فرمان Plane از قسمت Reference Geometry صفحه ای عمود بر منحنی مورد نظر ترسیم می کنیم . به چه صورت ؟

با انتخاب دو رفرنس مورد نظر ابتدا منحنی یا قوسی که طراحی کردیم را انتخاب می کنیم و بعد از نقطه شروع بیرونی قوس را انتخاب

میکنیم این نقطه می تواند نقطه پایینی قوس نیز باشد . به ترتیب زیر مدل سازی را انجام دهید ؛

سالیدورک

سالیدورک

بعد از این مرحله بایستی ترسیمه یا انحنای مورد نظر را در این صفحه جدید ترسیم کنیم . صفحه مورد نظر را انتخاب می کنیم و آن را وارد محیط Sketch می کنیم .

در این قسمت ترسیمه مورد نظرمان را ترسیم میکنیم . مطابق زیر ؛

سالیدورک

سعی میکنیم که حتی الامکان ترسیمه استاندارد شود .

گام پنجم : استفاده از فرمان Swept surface برای جاروب کردن انحنا روی قوسی که با آرک طراحی کردیم ؛ 

سالیدورک

سالیدورک

بعد از ایجاد Body مورد نظر سعی میکنیم رنگ دلخواهی برای آن در نظر بگیریم که با بدنه اصلی ظرف وجه تمایز پیدا کند . برای این منظور ترتیب زیر را انجام خواهیم داد

دقت کنید بایستی روی Body مورد نظر در انتخاب هایی که داریم رنگ آن را تغییر می دهیم .

سالیدورک

سالیدورک

گام ششم : الگو برداری از Body جدیدی ایجاد شده به صورت دایره ای به تعداد کل 4 عدد به صورت مساوی حول ظرف 

برای این منظور از فرمان circualr pattern واقع در محیط Features استفاده می کنیم . و تنظیماتی که انجام شده است را رعای می کنیم و در حالت Equall space

قرار میدهیم . و از قسمت انتخاب ابزار ؛ قسمت Body را حتما فعال میکنیم تا بتوانیم Body انحنای جاروب شده را انتخاب کنیم .

سالیدورک

سالیدورک

سالیدورک

گام هفتم : حذف قسمت های اضافه حاصل از برخورد Body ها توسط فرمان Trim 

در این قسمت سعی می کنیم به ترتیب از حجم اولیه ایجاد شده و سپس الگویی که تشکیل دادیم حذفیات را انجام دهیم .

در گام اول قسمت ابتدایی ایجاد شده را استفاده از فرمان Trim حذف میکنیم ؛

سالیدورک

در این قسمت بایستی در انتخاب ها دقت شود . Trim tool به عنوان ابزار برشی محسوب می شود و در قسمت انتخاب پایین ما میتوانیم قسمت هایی را نگه داریم

Keep selections و هم قسمت هایی که مد نظر داریم را حذف کنیم Remove selections  ؛

سالیدورک

برای انحناهای دیگر نیز همین عملیات را تکرار می کنیم .

گام هشتم : یکپارچه کردن تمامی Body ها توسط فرمان Knit 

سالیدورک

و ایجاد Fillet روی لبه های تیز مدل مشابه با تصاویر زیر ؛

سالیدورک

سالیدورک

در این قسمت مدل نهایی تکمیل شده است .

عضو اینستاگرام خانه مکانیک شوید.

سالیدورک

140.000