آموزش انسیس به صورت تخصصی یکی از جمله دوره هایست که به صورت دوره های حضوری در خانه مکانیک برگزار می شود .

سر فصل آموزش انسیس CfX:

– آشنایی با روش CFD
– معرفی نرم افزار Ansys CFX و قابلیت حل جریان های مختلف سیال
– معرفی مراحل مختلف حل جریان در محیط Ansys CFX شامل :
– Geometry
– mesh
– Set up
– Solution
– Results
– مقدمه ای بر ابزار های موجود در هر یک از مراحل ذکر شده بالا
– نحوه حل مساله با نرم افزار
– حل چند مدل جریان
آموزش نرم افزار انسیس CFX‌ به صورت تخصصی در خانه مکانیک انجام می شود .
پس از پایان دوره اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه فنی و حرفه ای صورت می گیرد .
این دوره در سازمان شما قابل برگزاری می باشد .