Ansys CFX

نرم­ افزار CFX به عنوان یکی از قدرتمند ترین نرم­ افزار­های تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت شناخته شده است. روش عددی حل در این نرم ­افزار حجم محدود می­ باشد. در نرم­ افزار مراحل پیش­ پردازش، حل مساله و پردازش به ترتیب در بخش­ های CFX-solver ، CFX-pre وCFX-post صورت می­ پذیرد. برای رسم هندسه و تولید مش نیز از محیط Ansys workbench و نرم­ افزار­های Design modelerو CFX-mesh استفاده می­ شود.استفاده از محیطworkbench سبب ایجاد این امکان برای کاربر می ­شود که تمام مراحل حل یک مساله، شامل تولید هندسه و مش، تعریف فیزیک مدل، حل مساله و پس پردازش در یک محیط واحد انجام پذیرد.